Velkommen til ankenævnet

Ankenævnet for Tekniske Installationer er et privat godkendt ankenævn, der er stiftet af TEKNIQ, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening.

Ankenævnet består af en uvildig formand, Peter Bredahl, der er dommer, samt fire rådsmedlemmer bestående af Allan Malskær, udpeget af Parcelhusejernes Landsforening, Poul Erik Jensen, udpeget af Forbrugerrådet Tænk, Carsten Priess og Jørgen Nielsen, udpeget af TEKNIQ for så vidt angår el-sager, og Søren Mogensen og Henning Pedersen eller Lars Vase, udpeget af TEKNIQ for så vidt angår vvs-sager.

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over el- og vvs-arbejder. Det omtvistede beløb (det beløb parterne er uenige om), skal andrage mindst 2.000 kr. og kan maximalt andrage 150.000 kr.

Sagsbehandlingen foregår som udgangspunkt elektronisk, men kan helt eller delvist foregå pr. post.

Klagen skal indgives på den formular, der ligger på Ankenævnets hjemmeside. Klagen indgives og sagsbehandles på dansk. Klageren skal sammen med klagen indbetale et klagegebyr på 300 kr.

Den almindelige procedure for ankenævnsbehandlingen er følgende:

 • Klageskema og klagegebyr modtages i Sekretariatet.
 • Klageskema fremsendes til indklagede til udtalelse – svarfristen er minimum 14 dage.
 • Afhængig af sagens karakter iværksættes syn og skøn.
 • Syn og skøn afholdes.
 • Skønsmanden udarbejder skønserklæring, som forelægges for parterne til udtalelse.
 • Sagen forelægges for Ankenævnet.
 • Der udarbejdes kendelse, som snarest sendes til parter.

Omkostningerne til syn og skøn fordeles af Ankenævnet mellem parterne. De omkostninger, som Ankenævnet pålægger klager, må ikke overstige 3.000 kr.

Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.

Ankenævnets afgørelse kan tvangsfuldbyrdes i forhold til den erhvervsdrivende efter udløbet af fristen på 30 dage for forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelsen, medmindre den erhvervsdrivende forinden har givet skriftlig meddelelse til Sekretariatet om, at den erhvervsdrivende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 4 måneder, men kan variere afhængig af antal indkomne klager samt karakteren heraf.

Ankenævnet behandler klager over elinstallationsrapporter. For nærmere, vælg fanen ”El-eftersyn”.

Ankenævnet er opført på listen over ATB-instanser, jf. Forbrugerklagelovens § 4, stk. 3 og artikel 20, stk. 4 i ATB-direktivet. På EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, finder du en komplet liste over alle godkendte klageinstanser i EU. Du finder ODR-platformen her: http://ec.europa.eu/odr

Klik her for gældende vedtægter for Ankenævnet for Tekniske Installationer.

 

Sådan klager du

Du kan få et klageskema ved at klikke i boksen til højre, eller kontakte Ankenævnets sekretariat på tlf. 87 41 77 90 alle hverdage mellem kl. 10.00 og 12.00.

Du skal sammen med klagen indbetale et klagegebyr på 300 kr. Det får du tilbage, hvis din klage ikke bliver behandlet i Ankenævnet, eller hvis du får medhold i din klage.

Du skal huske, at en klage kun kan indbringes for Ankenævnet, hvis du forinden forgæves har klaget direkte til den pågældende virksomhed, eller hvis virksomheden ikke har svaret på din henvendelse inden for tre uger.

Klager, der indsendes til Ankenævnet for Tekniske Installationer, men som hører under et andet privat ankenævn eller under Forbrugerklagenævnet, videresendes af sekretariatet hertil. Hvis der ikke er et relevant ankenævn at sende klagen til, må du føre sagen ved de almindelige domstole. I så fald kan du få vejledning om mulighed for retshjælp og fri proces i Ankenævnets sekretariat.

Vigtigt – læs dette inden du udfylder klageskemaet !!!

1. Alle punkter i klageskemaet skal udfyldes. Angivelse af klagepunkterne i pkt. 14 skal anføres i kortest mulig punktform – henvisning til bilag accepteres ikke.

2. Bilag – kopi af faktura/tilbud/overslag skal medsendes og skal nummereres.

Hvis bilag består af mailkorrespondance, skal denne fremsendes enkeltvis og i datoorden. I modsat fald kan du risikere, at bilagene ikke vil indgå i sagen.

3. Klageskemaet skal underskrives og klagegebyr skal indbetales (se sidste side i klageskemaet).

Private forbrugere

Forbrugere har adgang til at klage over arbejder og leverancer, der ikke er bestilt/udført til erhvervsmæssige formål efter de i det efterfølgende nævnte retningslinjer.

Som forbrugere betragtes:

 1. Ejere af private boliger, sommerhuse og lign., der ikke anvendes til udlejningsformål.
 2. Ejere af private boliger i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrugsejendomme.
 3. Lejere af boliger og sommerhuse i det omfang arbejdet udføres på lejerens initiativ og for dennes regning.
 4. Indehavere af andels- og ejerlejligheder i det omfang arbejdet udføres på den enkelte beboers initiativ og for den enkelte beboers regning.

 

Arbejde på udlejnings-, andels-, og ejerlejlighedskomplekser, som iværksættes af ejendommens administration eller bestyrelse, og hvortil udgifter påhviler ejer eller henhører under ejer- eller andelsforeningens fællesudgifter betragtes som hovedregel ikke som arbejde udført for en forbruger. Ankenævnet kan dispensere fra ovennævnte regel, hvis særlige forhold foreligger.

 

 

Kontakt

Ankenævnets sekretariat er åbent for skriftlige, telefoniske og personlige henvendelser fra private forbrugere i forbindelse med råd og vejledning ved indsendelse af klager til Ankenævnet.

Adressen er:

Ankenævnet for Tekniske Installationer, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup, tlf. 87 41 77 90.

Henvendelse alle hverdage mellem kl. 10:00 og 12:00.

Vores e-mailadresse er Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Ankenævnet for Tekniske Installationer, Paul Bergsøes Vej 6, 2600  Glostrup J, tlf. 87 41 77 90. Henvendelse alle hverdage mellem 10.00 og 12.00. E-MAIL: anke@el-vvs-anke.dk